Để ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của tất cả Cán Bộ – Công Nhân Viên sau một năm làm việc hiệu quả, Ban Giám Đốc Công Ty TNHH MIG đã quyết định thưởng cho CB- CNV công ty những chuyến du lịch hằng năm để động viên và khích lệ tinh thần nhân viên sau một năm làm việc miệt mài và hiệu quả!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search